KARA、日本ツアー「KARASIA」が成功裏に終了

2015年9月30日
「KARA THE 4th JAPAN TOUR 2015 “KARASIA”」のステージに立つKARA (C)STARNEWS=共同

「KARA THE 4th JAPAN TOUR 2015 “KARASIA”」のステージに立つKARA (C)STARNEWS=共同

page top